10 tháng 6, 2008

PHƯƠNG PHÁP STAR


Phương pháp Star

Star - một tiến trình làm cho cộng đồng phát triển - chủ yếu xoay quanh 3 vấn đề: Bình đẳng giới, quyền và HIV/AIDS.

Nguyên tắc của Star: Trang bị cho cộng đồng những kiến thức, những kỹ năng để đáp ứng những nhu cầu của chính họ, giúp họ giải quyết vấn đề của chính mình, nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và phát triển cộng đồng.

Star là sự kết hợp của 2 phương pháp mà trước đây tổ chức Action Aid đã áp dụng, đó là phương pháp Reflection và Step on stone; cả hai phương pháp đều nhằm tăng cường tính năng động, độc lập và phát triển của người dân trong cộng đồng.

Mô hình Star

Star nhấn mạnh đến phương diện truyền thông giáo dục nhóm nhỏ:

* Mục tiêu: thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng.

* Hình thức:

- Sinh hoạt theo định kỳ từng nhóm nhỏ và có chung một số đặc điểm xã hội (tuổi, giới, hay những thành phần có chung những vấn đề, những nhu cầu…); nói chung đó là những nhóm người thiệt thòi trong cộng đồng.

- Nhóm tự nêu vấn đề, nói lên những nhu cầu thực sự của chính mình, cùng thảo luận và cùng nhau giải quyết các vấn đề của nhóm.

- Có sự tham gia của các thành viên trong nhóm.

Mỗi nhóm phải có một trưởng nhóm, người này phải là người hiểu biết về cộng đồng, về những vấn đề, nhu cầu của nhóm… đồng thời phải hiểu biết luật pháp, chính sách của Nhà nước. Nói cách khác, người trưởng nhóm này có vai trò như một cầu nối giữa nhóm và chính quyền địa phương, nhằm giúp cho những người dân có được những quyền mà họ được có; và thúc đẩy chính quyền địa phương phải thực hiện những quyền mà họ phải thi hành.
Ghi chú:
STAR:
S SITUATION - HOÀN CẢNH
T TASK - CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN
A ACTION - HÀNH ĐỘNG
R RESULTS - KẾT QUẢ

Không có nhận xét nào: