3 tháng 6, 2008

Biểu tượng mối quan hệ tình cảm trong sơ đồ thế hệ (CTXH cá nhân)Các biểu tượng được dùng trong sơ đồ thế hệ (Genogram) để chỉ rõ mối quan hệ tình cảm khi phân tích các vấn đề của thân chủ trong CTXH cá nhân

Không có nhận xét nào: