6 tháng 4, 2008

Ngày CTXH quốc tế là ngày 15/04Theo nghiệp đoàn quốc gia các nhân viên xã hội của Mỹ (NASW) ngày quốc tề Công tác xã hội là ngày 15 tháng 04 2008, như thông báo của họ dưới đây:

Celebrate the Second Annual World Social Work Day - April 15, 2008
Join us in celebrating the 2nd annual World Social Work Day, April 15, 2008. Coordinated by the International Federation of Social Workers (IFSW), this observance invites professional social workers worldwide to celebrate the profession’s rich and diverse history.

Các bạn có thể truy cập địa chị để rõ hơn:

http://www.socialworkers.org/practice/intl/worldswday2008/default.asp

Không có nhận xét nào: