29 tháng 3, 2008

TĂNG QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG


Tăng quyền lực (Empowerment)

Tiến trình qua đó có thể giúp người khác đạt được quyền lực và ảnh hưởng lên người khác, thiết chế hoặc xã hội. Tăng quyền lực bao gồm toàn bộ các khả năng sau:

Có quyền quyết định về chính mình
Tiếp cận được thông tin và tài nguyên để lấy quyết định thích hợp
Có nhiều lựa chọn để chọn
Tự khẳng định được khi lấy quyết định tập thể
Có những suy nghĩ tích cực về khả năng thay đổi
Học hỏi được những kỹ năng để cải thiện con người mình hoặc quyền lực nhóm
Giúp thay đổi cách nhìn của người khác bằng những phương cách dân chủ
Dấn thân vào tiến trình tăng trưởng và tự thay đổi liên tục
Tăng khái niệm bản thân một cách tích cực và vượt qua được những điều tồi tệ.

Không có nhận xét nào: