27 tháng 3, 2008

Community Development Problem solving Process
Phát triển cộng đồng tìm cách giúp cộng đồng cùng phân tích các vấn đề đang ảnh hưởng đến đời sống của họ, và đặt ra các mục tiêu cải thiện và hành động, thông qua tiến trình tham gia và tăng quyền lực. Sự đồng thuận trong công tác phát triển cộng đồng là dựa trên một dự án.


CÁC NGUYÊN TẮC CỦA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

• Kích thích sự tham gia tích cực của người đại diện cộng đồng để các thành viên cộng đồng có thể có những quyết định có ảnh hưởng và có ý nghĩa lên hoàn cảnh của họ.

• Đưa các thành viên cộng đồng vào việc phân tích vấn đề ảnh hưởng đến họ để họ có thể hiểu thấu đáo những nguyên nhân của hoàn cảnh của họ.

• Giúp các thành viên cộng đồng hiểu sự tác động kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường và tâm lý kết hợp với những giải pháp lkhác nhau cho vấn đề.

• Hỗ trợ các thành viên cộng đồng trong việc thiết kế và thực hiện kế hoạch giải quyết các vấn đề đã được ưng thuận bằng cách quan tâm đến sự chia sẻ lãnh đạo và sự tham gia tích cực của họ.

• Gạt bỏ mọi cố gắng làm ảnh hưởng bất lợi cho giới bị thiệt thòi của cộng đồng

• Làm việc tích cực để nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng, tự tin, và những mong ước trong tiến trình phát triển cộng đồng.

Các công việc của tác viên cộng đồng là:
• Nhận diện các vấn đề và các nhu cầu của cộng đồng
• Phát triển các chương trình mới và tài nguyên dựa trên cộng đồng
• Đánh giá và quản lý các chương trình đang có
• Lên danh sách hợp tác các tổ chức chính quyền, các tổ chức cộng đi62ng và các bên tài trợ.
• Giúp tăng nhận thức xã hội về các vấn đề liên quan đến cộng đồng;
• Thúc đẫy lãnh đạo và phối hợp trong các chương trình;
• Hành động như là người thông hoạt để tăng cường sự tự giúp của cộng đồng;
• Biên soạn các báo cáo và các chính sách;
• Tạo mạng lưới quan hệ và gây quỹ
• Phát triển và đồng thuận các chiến thuật
• Nối kết với các nhóm quan tâm và các cá nhân để đặt ra những công tác mới
• Trung gian và thương lượng với các thành phần chống đối
• Tuyển dụng và đào tạo các nhân viên có trả lương và tình nguyện;
• Lên kế hoạch, tham dự và phối hợp các cuộc hội họp;
• Dụ trù quản lý tài chính của một quỹ có giới hạn
• Khuyến khích sự tham gia trong các hoạt động;
• Thử thách hành vi không thích hợp và cơ cấu chính trị
• Thự hiện các công việc hành chính đa dạng.Nguyễn Ngọc Lâm

Không có nhận xét nào: