26 tháng 3, 2008

Các qui điều đạo đức của nhân viên xã hội:


Các qui điều đạo đức của nhân viên xã hội:

Mọi ngành nghề chuyên môn đều có các nguyên tắc đạo đức riêng (ví dụ sinh viên Y khoa phải học về Y đức). Các qui điều đạo đức là kim chỉ nam cho họat động công tác xã hội đồng thời giới hạn những việc làm sai lệch trong khi hành nghề. Các quy điều đạo đức cho nhân viên xã hội khác nhau đôi chút tùy từng quốc gia với hoàn cảnh xã hội đặc thù, tuy nhiên tất cả được đặt trên nền tảng chung như tài liệu của Đoàn chuyên nghiệp xã hội của Philippin sau đây. Khi được chính thức công nhận, nhân viên xã hội phải tuyên thệ sự trung thành với các quy điều này:

*1. Chúng tôi tin vào giá trị và phẩm giá của mỗi con người.

*2. Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có những quyền tự nhiên và xã hội, có khả năng và trách nhiệm phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình như một con người.

*3. Chúng tôi tin rằng chính quyền và nhân dân đồng trách nhiệm trong việc phát huy công bằng xã hội, bảo đảm phúc lợi kinh tế và xã hội cho mọi người.

*4. Chúng tôi tin tưởng nơi con người tự do, sống trong xã hội tự do, nơi đó sự gnhèo đói không phải là định mệnh hay một sự trừng phạt, mà là một điều kiện có thể và phải được thay đổi.

*5. Chúng tôi nguyện dấn thân vào công cuộc phát triển dẫn tới cụôc sống sung mãn cho mỗi người trong một xã hội công bằng và một nền kinh tế thịnh vượng.

*6. Chúng tôi nguyện đóng góp vào việc nâng cao tối đa chất lượng sống cho mọi người.

*7. Chúng tôi luôn hành động theo hướng sau đây:

- Người nhân viên xã hội sẽ đóng góp tối đa cho công cuộc xây dựng quốc gia.

- Đặt phúc lợi của những người mình phục vụ ở vị trí hàng đầu.

- Chấp nhận với sự tôn trọng và hiểu biết thân chủ, đồng nghiệp và mọi người mình tiếp xúc trong họat động nghề nghiệp.

- Dấn thân vào các chương trình hành động xã hội có lợi cho nhân dân và xứ sở.

- Luôn luôn tự tạo điều kiện để học hỏi, nâng cao tay nghề.

- Chấp hành các quy chuẩn của nghề nghiệp.

nguồn: Thelma Lee – Mendoza, Social Welfare and Social Work (An sinh xã hội và Công tác xã hội) E.Q. Corneijo and Sons Cebu City, Philippines, trg 105-107.

Không có nhận xét nào: