6 tháng 3, 2008

ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI


Công tác xã hội
Chương trình đào tạo của ngành này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và các kỹ năng thực hành công tác xã hội, giúp sinh viên sdau khi ra trường có đủ khả năng cung ứng các dịch vụ xã hội, làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như sức khỏe, pháp luật, kinh tế, truyền thông… đồng thời có thể tham gia xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.
Sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các cơ sở, các chương trình xã hội dưới sự quản lý của Bộ lao động - Thương binh - Xã hội, Ủy bàn bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em, tòa án, trường học, bệnh viện v.v… Ngoài ra, có thể tham gia thực hiện các chương trình nghiên cứu xã hội, cải tiến dân sinh, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, các dự án của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Không có nhận xét nào: