21 tháng 2, 2008

Mục đích của CTXH và vai trò NVXH


Mục đích của CTXH và vai trò NVXH
Bản tin số 04/2007Mục đích và mục tiêu của CTXH là những kết quả mà ngành này đạt được thông qua những chương trình xã hội. CTXH có bốn mục đích hỗ tương nhau, chúng được thể hiện qua các hoạt động CTXH nhằm mang đến điều kiện sống tốt hơn cho con người và nâng cao mối liên hệ giữa con người và các thiết chế của xã hội (NASW, 1981a):
1. Giúp con người có khả năng thích ứng tốt vai trò xã hội, bao gồm sự phát triển khả năng giải quyết những vấn đề và đương đầu với các khó khăn để thực hiện trách nhiệm xã hội. Nhân viên xã hội giúp xác định, đánh giá những cản ngại từ chức năng xã hội; cung cấp thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề; hỗ trợ để phát triển các kỹ năng đối phó và phát triển kế hoạch hành động và các hỗ trợ cần thiết nhằm tạo sự thay đổi. Những hoạt động chuyên nghiệp nhằm đạt được mục đích này gồm đánh giá, tham vấn, biện hộ và giáo dục.2. Cải tiến sự vận hành của hệ thống dịch vụ xã hội. Một hệ thống cung ứng dịch vụ xã hội hiệu quả là vô cùng cần thiết. Nhằm đạt mục đích này, nhân viên xã hội là những người tích cực trong sự phát triển cơ chế trao đổi giữa các cơ quan; làm trung gian giữa người dân và các nguồn tài nguyên xã hội để phát huy lợi ích của các tài nguyên này đồng thời tạo ra những tài nguyên mới. Công việc của NVXH nhằm đạt đến những mục tiêu này gồm giới thiệu thân chủ với các nguồn tài nguyên, tổ chức các hoạt động phát triển cơ chế trao đổi giữa các cơ quan, quản lý các trường hợp, vận động và trao đổi tài nguyên.3. Liên kết hệ thống thân chủ với các nguồn tài nguyên. Để đạt mục đích liên kết này, NVXH thiết kế và thúc đẩy thực hiện những chương trình/hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; nối kết các nguồn tài nguyên; tăng cường hiệu quả của hệ thống cung ứng dịch vụ xã hội; tìm kiếm và hỗ trợ thân chủ tham gia vào việc phát triển chính sách xã hội; cải tiến hệ thống kế toán tài chánh và thực hiện chuẩn mực và quy điều đạo đức nghề nghiệp trong công tác quản lý hệ thống cung ứng dịch vụ xã hội. Có nhiều công việc cần thực hiện nhằm theo đuổi mục đích này như quản lý, giám sát, phối hợp, tham vấn, phát triển chương trình, lượng giá và phát triển nhân sự.4. Thúc đẩy công bằng xã hội qua việc phát triển chính sách xã hội. Bằng nhiều con đường khác nhau, NVXH cần tham gia vào sự phát triển chính sách xã hội như phổ biến luật pháp chính sách; đề suất những chính sách mới; vận động bỏ những chính sách không hiệu quả và làm rõ sự liên đới giữa chính sách xã hội với các vấn đề xã hội. NVXH cần tham gia vào việc phân tích, phát triển, biện hộ, lập kế hoạch, lượng giá và xem lại các chính sách xã hội. Mô hình tóm tắt 4 mục đích của CTXH như sau:
Mục đích của CTXH * Nâng cao chức năng xã hội của mọi cấp (cá nhân, nhóm, cộng đồng) thông qua tham vấn, quản lý tài nguyên và giáo dục.* Kết nối hệ thống thân chủ với những nguồn tài nguyên cần thiết.* Cải tiến hoạt động của mạng lưới cung ứng dịch vụ xã hội.* Thúc đẩy công bằng xã hội thông qua phát triển chính sách xã hội.(Đỗ Văn Bình trích dịch từ: Brenda Dubois, Karla Krogsrud Miley. “Social Work An Empowering Profession”, Allyn and Bacon, 1992, P.22-23).

Không có nhận xét nào: