Ngày 07 tháng 05 năm 2009

Ngày Công tác xã hội thế giới năm 2009 (theo IFSW)Ngày CÔNG TÁC XÃ HỘI THẾ GIỚI do IFSW đề xướng trong năm 2009 với đề tài:"SOIAL WORK AND SOIAL DEVELOPMENT:THE AGENDA".
Tham khảo thêm tại:
http://www.ifsw.org/p38001737.html

Không có nhận xét nào: